Megyei Szolgáltatások

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár a megyében a következő feladatokat végzi:

 • ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
 • szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
 • végzi és szervezi a megye román nemzetiséghez és a cigány kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
 • a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
 • szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
 • végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
 • működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert,
 • megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a megjelölt könyvtári szolgáltató helyeken a települési önkormányzatok számára,
 • összehangolja a települési könyvtárak fejlesztését,
 • koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
 • ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerben a szolgáltató könyvtár feladatait.

 

Kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében:

A megyében több évtizedes hagyománya van a kistelepülések ellátásának, kezdetben az ellátórendszer, majd a mozgókönyvtári ellátás, majd 2013-as évtől a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. Hajdú-Bihar megye az ország nagyobb megyéi közé tartozik. A megyeszékhely Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, ahol a megye lakosságának mintegy 38,2%-a él. A megye nagy múltra visszatekintő területét jelentik az egykori hajdúkerület települései, a hajdúvárosok. Debrecen és a Hajdúság mellett a mai Hajdú-Bihar megye harmadik nagy területi egységét az egykori Bihar vármegye ma is Magyarországhoz tartozó része jelenti. A nagy lélekszámú megyék közé tartozik és a lakosság több mint 60 %, kistelepüléseken él. Bizonyos értelemben Hajdú-Bihar átmeneti formációt képez, mivel egyaránt érvényesül a kis –(Bihari részek) és a nagyközséges (Hajdúság) jelleg A megyében 82 település található, amelyek közül a megyeszékhely, Debrecen megyei jogú város, ezen kívül 20 város, és 61 község van. A megye Hajdúsági részén a nagyobb települések főképpen városok ─ találhatók, míg a keleti, határ melletti Bihari részén a kistelepülések vannak túlnyomó többségben.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer célja, hogy a megye területén élő lakosság számára biztosítsa az információkhoz, a tudáshoz, a művelődéshez való hozzáférést a legmodernebb eszközökkel, és módszerekkel. A kistelepüléseken élő lakosok is hozzájussanak mindazokhoz a magas színvonalú könyvtári szolgáltatásokhoz utazás nélkül, mint a megyeszékhelyen és nagyobb városokban élő embertársaik.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtárral kötött megállapodás alapján 52 hajdú-bihari település kapcsolódott a KSZR rendszerhez.